businessman holding tablet and showing a growing virtual hologram of statistics, graph and chart with arrow up on dark background. Stock market. Business growth, planing and strategy concept.

Całościowe zarządzanie ryzykiem wymaga odpowiednich kompetencji. W związku z potrzebą poszerzania wiedzy, zmieniające się otoczenie regulacyjne Kas, oczekiwania rynku i wzrost ważności kwestii ryzyka w sytuacji niestabilności otoczenia ekonomicznego  TZ SKOK opracowało program szkoleniowy dotyczący zarządzaniem ryzykiem.

Obejmuje on następujące obszary:

  1. zarządzanie  ryzykiem kredytowym
  2. zarządzanie ryzykiem operacyjnym
  3. zarządzanie aktywami i pasywami: płynność i ryzyko stopy procentowej.